shipping icon

pickup icon

Tomatoes

Everglades Tomato

$5.00

Ground Cherry

$3.00

San Marzano Tomato

$3.00

Eva Purple Ball Tomato

$3.00

Everglades Tomato - Live Plant

$4.00

Black Cherry Tomato

$3.00

Homestead 24 Tomato

$3.00

Sugar Cherry Tomato

$3.00

Cherokee Purple Tomato

$4.00

Tomate Verde Tomatillo

$3.00

Yellow Pear Tomato

$4.00

Tropic VFN Tomato

$3.00

Marglobe Tomato

$3.00

Amish Paste Tomato

$3.00

Mortgage Lifter VFN Tomato

$3.00

Mountaineer Delight Tomato

$3.00

Brad's Atomic Grape Tomato - Live Plant

$4.00

Yellow Pear Tomato Small - Live Plant

$4.00

Purple Bumblebee Tomato - Live Plant

$4.00

Green Zebra Tomato

$3.00

Coyote Currant Tomato

$4.50

Homestead Tomato - Live Plant

$4.00

Floridade Tomato - Live Plant

$4.00

Purple Bumblebee Tomato Large - Live Plant

$9.00

Brandywine Tomato - Live Plant

$4.00

Heinz 1350 VF Tomato

$3.00

Green Grape Tomato

$3.00

Coyote Tomato - Live Plant

$4.00

Black Cherry Tomato - Live Plant

$5.00

Better Boy Tomato - Live Plant

$5.00